Inschrijven

 

 1. Inschrijvingen tijdens zomervakantie

  vanaf 3 juli tot en met 7 juli van 9 uur tot 16 uur (uitgezonderd woensdag tot 12 uur),
  vanaf 16 augustus tot 31 augustus

 2. Wat breng je mee?

  – Identiteitskaart of gelijkwaardig document

 3. Inschrijven in onze school

  Om in onze school ingeschreven te worden, dient men te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat de ouder zijn/haar kind aanmoedigt om Nederlands te leren. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan.

  Aan een leerling die uit de school verwijderd werd, kan van de leerling het lopende schooljaar, het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden. Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt. Indien uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet je die informatie overmaken bij de inschrijving. Een leerling die in het bezit is van een dergelijk verslag wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Hierna start de school het overleg op met u, het CLB en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om uw kind mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om het studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Na het overleg wordt uw kind ofwel uitgeschreven, ofwel definitief ingeschreven. Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikt, waarvan de school niet op de hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

  Als overgangsmaatregel voor het schooljaar 16-17 geldt dat wanneer een verslag nog niet klaar is op het moment van de inschrijving het volstaat om een voorlopig document van het CLB te overhandigen, waaruit blijkt dat het diagnostisch proces is doorlopen. Het verslag moet op de nieuwe school zijn bij de start van het effectief lesbijwonen.

  Eens definitief ingeschreven in onze school blijft uw kind ingeschreven voor de hele duur van de schoolloopbaan, tenzij
  – uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;
  – u zelf een andere school kiest;
  – u niet akkoord gaat met het een gewijzigd schoolreglement;
  – uw kind omwille van gewijzigde noden na overleg, een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs krijgt, of een bestaand verslag wordt gewijzigd, dan kan uw kind voor een daaropvolgende schooljaar worden uitgeschreven omwille van onredelijkheid van aanpassingen.

  Tijdens de grote vakantieperiode gebeuren de inschrijvingen de eerste week verlofweek tot 5 juli en vanaf 16 augustus na een telefonische afspraak met de administratief medewerker of de directeur.
  Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven kinderen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgend schooljaar.
  Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.

 4. Wat geldt voor de scholen gelegen te Kortrijk.

  Deze scholen volgen de afspraken gemaakt binnen het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Kortrijk ,(kortweg LOP BaO Kortrijk). Het inschrijven voor alle scholen gelegen in stad Kortrijk gebeurt via een centraal inschrijvingsplatform. De data, voorrangsperiodes en de verdere praktische afspraken kunt u vinden op de website www.naarschoolinkortrijk.be
  Meer info nodig, contacteer onze school of de LOP-deskundige:
  Mevrouw Marianne Bogaert
  0491 99 60 13
  marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be

 5. Wat geldt voor scholen gelegen te Menen.

  Ook Menen heeft een site waar u alle info terugvindt betreffende de capaciteit, de vrije plaatsen en de verschillende voorrangsperiodes in de scholen. Wilt u meer weten vanaf wanneer uw kind kan ingeschreven worden, raadpleeg www.naarschoolinmenen.be , wend u tot onze school of contacteer de LOP deskundige
  Dhr. Johan Debackere
  0473 93 89 27
  johan.debackere@ond.vlaanderen.be

 6. Wat geldt voor alle andere basisscholen van onze scholengemeenschap

  Voor scholen gelegen buiten Kortrijk of Menen bepaalt het schoolbestuur de voorrangsperiodes in overleg met de schoolbesturen van alle andere scholen binnen dezelfde gemeente. Meer info nodig, contacteer het schoolsecretariaat.

 7. Instappen

  Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school starten op de volgende instapdagen:
  – de eerste schooldag na de zomervakantie
  – de eerste schooldag na de herfstvakantie
  – de eerste schooldag na de kerstvakantie
  – de eerste schooldag van februari
  – de eerste schooldag na de krokusvakantie
  – de eerste schooldag na de paasvakantie
  – de eerste schooldag na hemelvaart

  Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn. Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.